کارگاه‌های آموزشی

تغذیه در دوران آماده‌سازی و مسابقات ورزشی

دکتر رامین امیرساسان

دانشیار دانشگاه تبریز، مربی تغذیه تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران

 

روز همایش

روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی)

در حوزه علوم ورزشی

 

دکتر بهبود یاری قلی

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

روز همایش

توانمندسازی کارکنان

در سازمان های ورزشی

 

دکتر ابوالفضل قاسم زاده

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر محسن شیرمحمدزاده

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

روز همایش

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان