این صفحه به مرور به روز رسانی می‌شود

 

کمیته علمی رفتار حرکتی

نام خانوادگی            نام

مرتبه علمی

سازمان

اسکندرنژاد         مهتا

دانشیار

دانشگاه تبریز

اقدسی           محمدتقی

پروفسور

دانشگاه تبریز

دانا                      امیر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دهقانی              ماهرخ

استادیار

محقق اردبیلی

رفیعی                  صالح

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

زمانی ثانی          سيدحجت

استادیار

دانشگاه تبریز

سهرابی             مهدی          

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

شجاعی             معصومه

دانشیار

دانشگاه الزهرا

شمس                  امیر

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

شمسی پور       پروانه

استادیار

دانشگاه الزهرا

شیخ                 محمود

دانشیار

دانشگاه تهران

صابری               علیرضا

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

صالحیان            میرحمید

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

صحرانورد             امینه

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامي

طاهری            حمید رضا

پروفسور

دانشگاه فردوسی مشهد

طهماسبی        فرشید

استادیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

فتحی رضائی           زهرا

استادیار

دانشگاه تبریز

فارسی               علیرضا

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

قربان زاده            بهروز

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کاشی                  علی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

محمدزاده              حسن

پروفسور

دانشگاه ارومیه

ملکی                بهنام

استادیار

دانشگاه آزاد یادگار امام

موحدی            احمدرضا

دانشیار

دانشگاه اصفهان

نمازی زاده              مهدی

پروفسور

دانشگاه خوارزمی

واعظ موسوی سیدمحمدکاظم

پروفسور

دانشگاه امام حسین

 

كميته علمي آسيب شناسي و حركات اصلاحي

نام

مرتبه علمي

سازمان

حسن دانشمندی

استاد

دانشگاه گیلان

محمدحسین علیزاده

استاد

دانشگاه تهران

نرمین غنی زاده

دانشيار

دانشگاه ارومیه

فریبا محمدی

استاديار

پژوهشگاه علوم ورزشی

ملیحه حدادنژاد

استادیار

دانشگاه خوارزمی

امیر لطافت کار

استادیار

دانشگاه خوارزمی

علی شمسی ماجلان

استاديار

دانشگاه گیلان

لیلا یوزباشی

استاديار

دانشگاه زنجان

هیمن محمدی

استاديار

دانشگاه کردستان

فرزانه گندمی

استاديار

دانشگاه کرمانشاه

ابراهیم محمد علی نسب

استاديار

دانشگاه ارومیه

سجاد روشنی

استاديار

دانشگاه ارومیه

فرزانه ساکی

استاديار

دانشگاه همدان

 

كميته علمي مديريت ورزشي

نام خانوادگی و نام

 

مرتبه علمی

         سازمان

اصغری زهرا

استادیار

پیام نور تبریز

الهی  علیرضا

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

اندام  رضا

دانشیار

دانشگاه شاهرود

بدری آذرین یعقوب

دانشیار

دانشگاه تبریز

بشیری  مهدی

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پورکیانی   محمد

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

حسینی    میثاق

استادیار

دانشگاه بجنورد

جوانی وجیهه

استادیار

دانشگاه تبریز

خبیری محمد

استاد

دانشگاه تهران

خدادادی محمد رسول

استادیار

دانشگاه تبریز

خدایاری عباس

دانشیار

دانشگاه آزاد کرج

دهقان قهفرخي  امين

استادیار

دانشگاه تهران

رشیدلمیر امین

 استاديار

دانشگاه نیشابور

رمضانی نژاد رحیم 

استاد

دانشگاه گیلان

ریحانی محمد

استادیار

دانشگاه بجنورد

سجادی  سید نصراله

استاد

دانشگاه تهران

سید عامری میرحسن

استاد

دانشگاه ارومیه

سیف پناهی شعبانی جبار

استادیار

دانشگاه زنجان

شعبانی بهار غلامرضا

دانشیار

دانشگاه بوعلی همدان

شهلایی جواد

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

شیخ علیزاده محبوب

استادیار

دانشگاه آزاد اهر

شیرمحمدزاده محسن       

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

عبدوی  فاطمه

استادیار

دانشگاه تبریز

عروف زاد شهرام

استادیار

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

عسکریان فریبا

دانشیار

دانشگاه تبریز

علم شهرام

استادیار

دانشگاه آزاد شهرری

فتاح پور مرندی مرتضی

استادیار

دانشگاه مراغه

فرجی  رسول

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرضعلی پور    سلمان

استادیار

دانشگاه آذرآبادگان

قربانی محمدحسین

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

قنبری فیروزآبادی علیرضا

استادیار

دانشگاه بجنورد

کارکن معصوم

استادیار

پیام نور مرند

کاشف میرمحمد

استاد

دانشگاه ارومیه

محرم زاده مهرداد

استاد

دانشگاه محققی اردبیل

معین فر محمد

دانشیار

دانشگاه سبزوار

معرفت داریوش

استادیار

دانشگاه مراغه

منتظری امیر

استادیار

دانشگاه نیشابور

نجف زاده  رحیم

استادیار

دانشگاه آزاد تبریز

نوبخت فرزاد

استادیار

دانشگاه اردبیل

همتی نژاد  مهرعلی

استاد

دانشگاه گیلان

همتی عفیف  علی

استادیار

دانشگاه امام خمینی قزوین

هنرور افشار

استادیار

دانشگاه علامه

هنری حبیب

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

یاوری   یوسف

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

کمیته علمی فیزیولوژی ورزشی

نام خانوادگی و نام

 

مرتبه علمی

           سازمان

ابراهیم   خسرو     

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

احمدی زاد   سجاد    

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

اصغرپور ارشد   مسعود

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین

آزالی علمداری کریم

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آقاعلی‌نژاد حمید

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

امیرساسان  رامین

دانشیار

دانشگاه تبریز

ایراندوست خدیجه

استادیار

دانشگاه امام خمینی

بابایی    سولماز

استادیار

دانشگاه مراغه

بشیری جبار

دانشیار

دانشگاه آزاد تبریز

بلبلی  لطفعلی

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

پوررضی حسن

استادیار

دانشگاه امام خمینی

پوزش جدیدی  رقیه

استادیار

دانشگاه آزاد تبریز

پیرعلایی الهه

استادیار

دانشگاه تبریز

ترتیبیان بختیار

دانشیار

دانشگاه علامه طبایبایی

توفیقی اصغر

دانشیار

دانشگاه ارومیه

جعفری افشار

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

جمالی    بهرام

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

خانی مصطفی

استادیار

دانشگاه تبریز

دمیرچی ارسلان

دانشیار

دانشگاه گیلان

ذولفقاری محمدرضا

دانشیار

دانشگاه ارومیه

رجبی حمید

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

رواسی  علی اصغر

استاد

دانشگاه تهران

روحانی  هادی

استادیار

پژوهشگاه علوم ورزشی

زرنشان اعظم

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ساری صراف وحید

دانشیار

دانشگاه تبریز

سیاهکوهیان معرفت

استاد

دانشگاه محقق اردبیلی

صالح زاده کریم

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

طلوعی آذر    جواد

استادیار

دانشگاه ارومیه

عطارزاده حسینی سید رضا

دانشیار

دانشگاه فردوسی

غلامی   فرهاد

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

فخرپور  رقیه

استادیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

قاسم نیان آقاعلی     

استادیار

دانشگاه زنجان

قراخانلو  رضا

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

قربانیان بهلول

دانشیار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

گائینی   عباسعلی

استاد

دانشگاه تهران

نورشاهی  مریم

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

نیکوخصلت سعید

دانشیار

دانشگاه تبریز

وکیلی جواد

استادیار

دانشگاه تبریز

هادی    حمداله

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین

 

کمیته علمی بیومکانیک و فناوری ورزشی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

دکتر نادر فرهپور

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر مهرداد عنبریان

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر حیدر صادقی

دانشگاه خوارزمی

دکتر منصور اسلامی

دانشگاه مازندران

دکتر علی شریف نژاد

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر هدی مزینی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شیرین یزدانی

دانشگاه تبریز

دکتر امیر قیامی راد

دانشگاه تبریز

دکتر سعید ایل بیگی

دانشگاه بیرجند

دکتر محسن دماوندی

دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر عباس معمارباشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر الهام شیرزاد

دانشگاه تهران

دکتر نصرت اله هدایت پور

دانشگاه بجنورد

دکتر محبوبه عالم زاده

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر مهری محمدی

دانشگاه ارومیه

دکتر کیوان شریف مرادی

دانشگاه کاشان

دکتر حمید اله حسنلوئی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حامد اسماعیلی

دانشگاه اصفهان

دکتر یاسین حسینی

دانشگاه ملایر

دکتر امیرعلی جعفرنژاد

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر مهدی مجلسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر حمیدرضا نوروزی

دانشگاه زنجان

دکتر علی عباسی

دانشگاه خوارزمی

دکتر محمدحسین علیزاده

دانشگاه تهران

دکتر فریبا محمدی

پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر حامد عباسی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر علی یلفانی

دانشگاه همدان

دکتر مصطفی زارعی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فریده باباخانی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر رحمان شیخ حسینی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدیه آکوچیان

دانشگاه تهران ـ پردیس کیش

دکتر صفورا صباغیان راد

دانشگاه قم

   

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان