مهندس فتاح زاده

مسئول کمیته روابط عمومی

مدیر روابط عمومی دانشگاه

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان