هزینه های همایش

 

 

عنوان نوع ثبت نام

هزینه مقاله اول

هزینه مقاله دوم

کارگاه

مدارک مورد نیاز

دانشجو با مقاله*

100،000

50،000

30،000

تصویر کارت دانشجویی

هیأت علمی با مقاله*

150،000

70،000

50،000

 

دانشجو بدون مقاله**

50،000

(هزینه شرکت)

 

30،000

 

غیردانشجو

بدون مقاله **

 70،000

(هزینه شرکت)

 

50،000

 

 

 

  * در قبال هزینه شرکت در همایش، گواهی شرکت، گواهی ارائه مقاله، بسته همایش و امکان استفاده از مباحث و نشست های علمی همایش وجود خواهد داشت.

** در قبال هزینه همایش، گواهی شرکت در همایش، بسته همایش، امکان استفاده از مباحث و نشست های علمی همایش وجود خواهد داشت.

 

 تمامی هزینه ها به تومان می باشد.


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان